website builder

Polasaithe - Policies

Gaelscoil Bharra-Cód Smacht 

Gaelscoil Bharra-Cód Smacht 

PAISTÍ 

“Mol an Óige agus tiocfaidh sí”

S’é teagmháil agus comhoibriú idir an foireann agus na tuismitheoirí an slí is fearr chun smacht ceart a bheith againn sa scoil.

*Caithfear pionós a chur ar pháistí a bhriseann na rialacha ar mhaithe leo féin, ar mhaithe leis na páistí eile agus ar son leasa na scoile.

*S’é an cuspóir ná go dtiocfaidh feabhas orthu, go dtuigfidh na daltaí nach nglacfar ach le h-ard chaighdeán iompair.

*S’é dualgas ata ar oidí na scoile ná Oideachas a chur ar na páistí, féin –mhuinín agus meas a bheith acu orthu féin, ar a gcairde agus ar na múinteoirí scoile.

*Ní ghlacfaidh an scoil le droch-iompar sa rang nó sa chlós agus ní bheidh aon áit do bhulaíocht sa scoil.

*Ní ghlacfar le iompar stailceach, leabhar & rl a chaitheamh, diúltiú ar aon obair a dhéanamh, caint agus cogarnáil, aisfhreagraí a thabhairt, ionsaíocht ar aon pháistí eile, troid le daoine eile, caitheamh seile, eascainí , paistí nach mbacann leis an obair bhaile, a thagann ar scoil déanach go minic gan leithscéal nó páistí a thagann ar scoil go minic gan culaith scoile orthu, gan leithscéal fonta acu. 

PIONÓS

Mion dhroch-iompar

1- Pléfidh an múinteoir ranga le fadhbanna sa rang.

Is féidir A)- an páiste a chur ag seasamh amach B)- an páiste a chur go dtí rang eile ar feadh tréimhse C)- Obair Bhaile breise a thabhairt, gan dul thar leathnach amháin D)- línte a thabhairt, gan dul thar leathnach amháin E)- ainm a chur ar an clar bán/dubh

2-Coiméadfaidh gach múinteoir cuntas ar chóireanna sa rang más gá.

3-Labhróidh an múinteoir leis na tuismitheoirí/ cuirfidh sé/sí nóta abhaile más gá.

4-Cuirfidh an múinteoir an páiste chuig an oifig más gá agus tá sé ar chumas an Phríomhoide nóta /litir a chur abhaile nó glaoch ar na tuismitheoirí.

Ám Súgradh

Níl cead ag aon paiste bheith istigh sa rang/halla/oifig ag ám lóin ach amháin má tá sé/sí tinn nó ina dhainséar do pháistí eile.

 

Béarla-

Má labhraíonn páistí Béarla ag ám sos/lóin, tá cead ag an múinteoir é/í a chur sa ‘Bosca Bearla’ ar feadh 5 bomaite, iad a chur ón phairc iomána nó nóta a chur abhaile.

 

Poncúlacht;-

Má tá páiste ar scoil I ndiaidh 9.10 caithfidh sé/sí a ainm a shíniú sa leabhar poncúlachta.

 

Mí-Iompar Tromchúiseach;-

1- Má cheapann an Príomhoide go bhfuil gá leis beidh ar na tuismitheoiri teacht chuig an scoil.

Coinneoidh seisean/múinteoir ranga cuntas ar iompar pháiste más gá.

Más gá ní bheidh cead ag páiste bheith pairteach I gcursaí breise ar feadh tamaillín-m.sh turas scoile, cluichí.

Má tá páiste ag cur isteach ar obair ranga/páistí eile tabharfaidh an Príomhoide an páiste sin as an rang go dti go bhfuil seisean agus an múinteoir sásta go dtiocfaidh feabhas ar iompar an pháiste.

Má tá gá tá sé ar chumas an Phríomhoide iarr ar an Tuismitheoir a páiste a thabhairt abhaile don chuid eile den lá.

2- Muna thagann feabhas ar an scéal beidh ar na tuismitheoirí teacht chuig an scoilagus bualadh leis an Príomhoide agus Cathaoirleach .

3- Ma ta an Príomhoide ag iarraidh páiste a chur ar fionraí caithfidh se tacaíocht a fhail ón Bhord Bhainistíochta, ag cloí le Riail 130 ón Roinn Oideachais.

Ma tá an Bord sásta an bóthar seo a ghlacadh;-

a)- Cuirfear tuismitheoiri an phaiste ciontach ar an eolas roimh re.

b)- Ag deireadh an tearma fionraíochta, lorgofar geallúint ón bpaiste agus ón tuismitheoir/í go gcoiméadfaidh sé/sí smacht air/uirtrhi féin.

 

Mí-Iompar An Thromchúiseach;-

1)- I gcasann airithe ma bhíonn paiste cionntach I mi iompar an tromchúiseach ar ócáid amhain m.sh muinteoir a bhualadh, ag cloí le Riail 130 ón Roinn Oideachais, féadfaidh an Príomhoide a thabhairt le fios don Chathaoirleach agus iarraidh air/uirthi fionraíocht a cheadú ar an bpointe go dtí go labharfar leis na tuismitheoirí.

2- Tabharfar a leithéid d’eolas do na tuismitheoiri, I bhfoirm litreach agus iarrfar orthu bualadh leis an Príomhoide & Cathaoirleach sa scoil chun an fadhb a phle.

3-Táthar ag súil nach gá riamh páiste a dhíbirt ón scoil.

Dá dtiocfadh an lá sin beidh cead an Phatrún riachtanach chuige agus chaithfí deimhin a dhéanamh de go nglacfar an páiste I scoil oiriúnach eile.

 

Tá an cód seo bunaithe ar Riail 130 do Scoileanna Náisiúnta , Circular 20/90,20/93, 20/94, Appendix 17.1

Gaelscoil Bharra  

Ascal an Fhasaigh, Cabrach, Baile Atha Cliath 7.


Ríomhphost/ E mail
gaelscoilbharra.ias@eircom.net
Teil  01 8684827 
Príomhoide/ Principal 
Seán Ó Donaile
Cathaoirleach/ Chairperson
Pól MacSuibhne
Runaí/Secretary
Alison Ni Loingsigh
 

Links / Nasc

An Foclóir Beag
Scoilnet
Tobar
Siopa Leabhar
Fios Feasa
Litríocht.com

Uaireanta/ Opening Hours 

 8.50r.n.- 2.30i.n. (3.30i.n.)